انتشارات ÇAĞDAŞ ANALİZ

این کتب از حیث جامعیت مطالب ، کلیه ی سرفصل های آزمون YÖS را پوشش می دهند. نحوه ی طراحی و طبقه بندی سوالات این کتب به گونه ای است که با حرکت تدریجی از سوالات آسان به سمت سوالات دشوار باعث می گردد ابتدا داوطلب مطالب فراگرفته در یک فصل را تثبیت نموده و سپس با حل سوالات دشوار ، ذهن خود را دچار چالش نماید. بدین ترتیب قدرت پاسخگویی داوطلب به سوالات آزمون افزایش چشم گیری می یابد.

یکی از مهمترین عوامل در کسب نتیجه ی مطلوب در آزمون استفاده از منابع تخصصی در آن زمینه می باشد. موسسه ی آموزشی ÇAĞDAŞ ANALİZ با بکار گیری طراحان حرفه ای و آنالیز شیوه ی طراحی سوالات آزمون ، کتب آموزشی آمادگی آزمون YÖS را منتشر نموده است.
شباهت سوالات این کتب با سوالات آزمون YÖS یکی از ویژگی های بارز انتشارات موسسه ی آموزشی ÇAĞDAŞ ANALİZ می باشد.